AMRs

Robot tự hoạt động, thường nói gọn là robot tự động hoặc robot tự hành, là robot thực hiện các nhiệm vụ với hành vi có mức độ tự chủ cao. Sự can thiệp của con người đến hoạt động của nó là ít hoặc rất ít